ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაქტერია და ქიმიური ნივთიერებები, რომლის ანალიზიც უნდა ჩაუტარდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სასმელ წყალს

© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by