მოსავლიანობის პერიოდები

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის არამერქნული
ტყის პროდუქტების ძირითად სახეობათა
მოსავლიანობის (ყვავილობის) პერიოდები

© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by