სიახლეები
07.07.2014 - სადემონსტრაციო მოდულის განაცხადის ფორმა
07.07.2014 - არამერქნული ტყის პროდუქტები
07.07.2014 - სადემონსტრაციო მოდულის მოწყობა მცხეთის, დუშეთის და თიანეთის მუნიციპალიტეტებში
12.04.2014 - ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოში სოფლის მეურნეობისა და სოფლად განვითარების ხელშეწყობისთვის (ENPARD)
5
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by